Centrum obce Žádovice

Nová náves – centrum obce – má být tepajícím moravským srdcem těla obce Žádovice, v jehož žilách kolují vůně i chuť vína a ovoce. K čemu by však bylo srdce bez ostatních orgánů – a tyto orgány Žádovicím chybí. Řešením širšího okolí obce se snažíme nastartovat ideál fungování obce, která rozhodně má co nabídnout. Tyto cesty, propojky a atrakce jsou žíly, kterými je pumpováno centrum obce, které samo o sobě atrakcí být nemusí: je univerzální plochou určenou kvalitou materiálu i přilehlými funkcemi.

Nová náves

Prostor nové návsi koncipujeme podobným způsobem jako tomu bylo v historii - viz stabilní katastr. Objekt č.2 u potoka z jeho jižní strany otevíráme do krajiny, k potoku a z jeho severní strany jej otevíráme do nové návsi, která zde vznikne díky zbourání zdi poblíž OU. Zmenšujeme tedy velikost dvora, který je vzhledem k novému účelu příliš rozlehlý. Zmenšení provádíme novou vestavbou budovy informačního centra, která je současně prodejnou místních výrobků a recepcí s kavárnou a dětským centrem. Vestavbu vkládáme do středu mezi dvůr a náves. Tento objekt by měl fungovat na obě strany. Prostor návsi z jedné strany uzavíráme novým objektem a branami do areálu: brána poblíž OU je pouze pro pěší, brána severní naproti mostku je také pro automobily. Západní strana návsi bude otevřena do krajiny, konkrétně k potoku a směrem po cestě kolem nového rybníka a dále pro pěší do Kyjova po nové turistické trase. Náves se otevírá do krajiny jak ze západu, tak také z východu, kdy se dá jít kolem potoka dále. Východní strana návsi je pouze polouzavřena objektem OU a novým objektem služeb k němu přistavěným. Objekt služeb a OU jsou součástí návsi. Pomník přemísťujeme poblíž OU, kde uzavíráme pozemek plotem, který navazuje na uliční frontu na východní straně nové návsi.

Jižní stranu návsi nám uzavírá původní objekt dvora ve kterém nově umísťujeme restauraci. Dále se zde nachází velký nevytápěný (jen dvěma obřími krby) prostor sloužící pro kulturní účely. Prostor je otevřen jak do návsi, tak i na jih k potoku. V zimním období zde můžou probíhat trhy, v letních měsících je předpoklad trhů přímo na ploše návsi. Prostor tak může sloužit jako krytý veřejný prostor návsi.

Na jihu rušíme komunikaci u potoka a zmírňujeme svah, díky kterému bude možné k potoku sejít a díky kterému by potok měl umět pojmout více vody při případných nečekaných povodních. Potok se tak stává součástí návsi. Kolem potoka vysazujeme několik vrb a olší.

Do prostoru v severní části návsi, tedy mimo hlavní dopravní směr, umísťujeme dřevěnou kašnu s vodou. Poblíž tohoto místa je v dlažbě otvor pro vsazení máje či vánočního stromu. Prostor dláždíme štětováním nepravidelnou sekanou dlažbou podlouhlého charakteru, která v částech, kde se napojuje do krajiny přechází v zatravněnou a dále v zatravněný mlat.

Osvětlení realizujeme jako vesnické, z povrchu dlažby nasvětlujeme dřevěnou kašnu a májku (pokud stojí). Nasvětlujeme také nároží s lavičkami objektu 9 a 10 i se vstupem do IC a na druhé straně na jihu lehce nasvětlujeme do ztracena nároží objektu č. 2 restaurace. Taktéž jen lehce by měla být nasvětlena socha poblíž OU a případně vstup do OU. Toto nasvětlení navrhujeme jako rozšíření kužele světla, který obvykle osvětluje jen dlažbu - také částečně i na plochu domu, kde světlo vytvoří kužel a jemně se ztrácí.

Nasvětlená by také měla být historická sýpka (nasvětleno z plochy dvora a také z druhé strany a skrze klenuté vjezdy objektu 6 by mělo taktéž pronikat světlo ze zavěšených lamp, které bude na areál upoutávat pozornost nejen z návsi, ale i ze silnice. Dále by nasvícena mohla být věž kostela především z jihu aby při pohledu z návsi byla identifikovatelná.

Na návsi umísťujeme několik stromů, které mají zajišťovat v letním období stín a navazovat na krajinu. Stromy uvažujeme pro krajinu typické druhy: lípa, ořešák apod.

Dvůr

Dvůr řešíme jako mlatový v místě s přílišným sklonem jako štětový v kombinaci s mlatem.

Ve středu v místě travnatého svahu zachováváme travnatý svah a pouze přidáváme dva nižší například ovocné stromy. Na východní stranu prostoru mezi dvě úrovně umísťujeme schodiště. Dvůr otevíráme pomocí vrat a dveří do objektu ubytování a výroby č. 11 a také do výroby č. 10. Taktéž je na severní straně otevřený objekt č. 6 - terasa (v jeho první fázi fungování), tak i zastřešená terasa (v jeho druhé fázi), po vestavbě hotelu. Ze západní strany prostor také komunikuje s vinařským domem - bývalou sýpkou, která je společně s objektem bývalého zámečku (kancelářemi Ing. Kopeckého) a objektem č. 6 (s klenutými vjezdy) ústřední dominantou prostoru. Nově “obalujeme” do vinné révy plechovou halu Štěpána Maňáka, která by měla díky tomu kvalitněji vizuálně vstupovat i do prostoru dvoru a vytváříme dvojramenné schodiště ve směru západ východ do malého sklípku Štěpána Maňáka. Pro účely Vinařství a také “Agro dvora” se ideálně nejen v letních měsících hodí sklepení pod objektem 3, které by měly být taktéž opraveno. Z jihu uzavíráme dvůr novým objektem a zídkou s hlavní bránou do areálu, kterou pojímáme dominantně, jako polokulatou, dřevěnou. Nový objekt v jižní části je ústředním bodem mezi návsí a dvorem. Sem se může turista i místní obrátit a kde se jim dostane informací a zde si bude moci koupit místní produkty v areálu vyráběné a v místě pěstované, taktéž se zde nachází recepce s kavárnou. Objekt je otevřen jak do dvora, tak i do návsi, je průchozí. Ze západu se dvůr uzavírá objektem 4 s ubytováním a kancelářemi Ing. Kopeckého a č. 3 s vinnými, bylinnými a ovocnými koupelemi, saunou a vířivkou. Celý areál koncipujeme jako otevřený do 5 stran, kde pouze 2 otevření slouží pro automobily. Do areálu vytváříme nový vjezd ze severu protažením komunikace stále využíváme ovšem posunujeme bránu na jižní straně. Prostor dvora je uzaviratelný a to včetně pěších bran. Konkrétně se jedná o bránu vedoucí směrem ke kostelu, směrem ke kašně a dále k OU a průchod směrem k potoku a dále do krajiny přes lávku.

Ideou dvora je prolínání různých funkcí v jednotlivých stavbách a otevřenost objektů či jejich částí pro klienty, turisty a obyvatele. Prolínání probíhá jak na úrovni ubytování, které se prolíná s atraktivní výrobou produktů žádovicka, tak i na úrovni vkládání historických zemědělských a výrobních strojů a nářadí do různých prostor ve dvoře. Podobně je také žádoucí přítomnost menšího množství domácích zvířat typu: koza, ovce, poník, kráva, slepice, husy a kachny, které budou zpestřením pro ubytované. Zvířata budou umístěna spíše pod přístřeškem č. 15 u potoka a za objektem č. 3 v ohradě.

Podobně díky členitosti a různorodosti prostorů a objektů ve dvoře a na návsi umožňuje prostor využívání místa pro divadelní festival nebo hudební či jiný festival s možností mnoha venkovních i vnitřních prostor, které k tomu hodí. Podobně je také vhodné tyto prostory využívat i pro výstavy současných umělců, kdy se opět můžou vystavená díla konfrontovat jednak s historickými artefakty rezavých žacích strojů ale i s fungujícími prostory kde se vyrábí místní produkty. Tato chaotičnost a prolínání je žádoucí a povede k bližšímu prozkoumání různých prostor klienty a obyvateli.

Značka obce Žádovice

Pro všechny produkty, podobně i pro všechny živnostníky, by měla vzniknout známka či razítko obce Žádovice. Něco jako “Žádovický přírodní domácí tradiční produkt” s webovými stránkami, na kterých se bude prezentovat obec jako celek, tedy “trojjedinečnost” (OBEC + KOPECKÝ + MAŇÁK) s informacemi o obci, o produktech, o ubytování o možnostech konferencí, oslav, o možnostch se zde něco naučit. Ideou je vytvořit specifiký “produkt- vesnici”, který spojuje veškeré jak ekonomické tak i kulturní aktivity místních lidí.

Vizuální kontakt z hlavní silnice s areálem

Z hlediska marketingu a fungování dvora a centra obce je žádoucí, aby se severní prostor nad areálem nezastavoval, ale aby skrze vinohrady byl umožněn výhled na areál a na střed obce. Ideou by mělo být v ideálním případě zcela bez reklamy vytvořit čitelný areál, který sám svým vzezřením říká čím je a proč se právě zde zastavit. Toho může být dosaženo skrze vinice průhledů směrem na kvalitně opravené historické objekty s přístavbami a vestavbami s vyhlídkovou terasou porostlými vinnou révou. Viz hotel 3 fáze a úprava objektu Štěpána Maňáka, dále vystaveným objektem historické zemědělské techniky pod objektem č. 14.

Atraktivity obce- agro dvora- vinařství

Podstatné z marketingového hlediska je vymýšlení nových atraktivit v obci. Bylo by velkou výzvou vymyslet jak návštěvníky udržet co nejdéle, jak je zapojit do samotného procesu ať již fyzicky nebo jen ideově. Bylo by vhodné přijít s konceptem. Pravděpodobně půjde i rozvinout ideu piknikového koše jakou mají ve Velkých Němčičkách. Právě tyto invenční aktivity posílí turistickou atraktivitu obce a toto vymýšlení může vzejít jen z aktivní účasti a diskusi mezi Š. Maňákem, Ing. Kopeckým, starostou obce a dalšími angažovanými obyvateli, také architekty, krajináři a dalšími odborníky na společné diskusi. Samozřejmostí je, že hlavním tématem zůstáváme u vína, ovoce a zemědělství. Prolínání ovocnářství a vinařství se středem v objektu dvora a centru obce je více než žádoucí.

Velmi zajímavé může být díky vestavěným výrobnám domácích produktů z ovoce a zemědělských výrobků spojení s ubytovanými a obyvateli. Například “staň se na den vinařem”, “staň se na den výrobcem sudů”, “lihovarníkem”, “nauč se vyrábět sýr”, “buď bylinkářkou” apod.

Dalším nápadem je vzhledem k přírodní zdravé stravě - ovoci - nabízet specifický produkt s určitou orientací - například na cvičení jógy ve vinohradu či v sadu s výukou specifických úprav ovoce apod.

Dále se nabízí možnost pořádání specificky řešených workshopových táborů pro děti z města, které se zde mohou hrou naučit jak co připravovat. Samozřejmostí jsou také konference, semináře ale také teambuildingy pro firmy, svatby, oslavy... K tomu však bude potřeba schopného člověka, který bude invenčně vymýšlet a získávat budoucí klienty skrze všechny 3 subjekty.

Mapa zobrazující největší hodnotu Žádovic - vinohrady a sady s centrem a dvorem ve středu

Sady navrhujeme obnovit a vysazovat zde v daleko větší míře historické ovoce. Jako jsou Mišpule, Moruše, Oskeruše, kdoule a další speciální druhy

Potok/ krajina vrůstá do obce

Vzhledem k tomu, že přesunujeme komunikaci v centru dále od potoka, jsme tímto schopni nejen kultivovat prostor kolem potoka a podpořit přírodní prostředí v intravilánu obce ale umožňuje nám to také opticky provázat krajinu s centrem obce a propojit západní a východní část. Toto propojení je samozřejmě závislé na kultivaci celého potoka a to jak v intravilánu obce tak i v extravilánu. Je podle nás důležité navrátit charakter potoku, který je dnes pouhou strouhou. Obzvláště v intravilánu obce s potokem chceme pracovat tak, aby kolem něho rostla vegetace, která k potoční krajině patří a bude jak vizuálně, tak především ekologicky pozitivně působit na kvalitu vody a tím i zvyšovat atraktivitu potoka.

Na schématu poukazujeme na trychtýře krajiny a jejich průchod obcí, a otevírání se do krajiny. Tyto trychtýře by měly být zachovány, neměly by být zastavovány. Dle našeho názoru je hodnota obce a tím více i nového centra obce právě ve spojení s okolní krajinou.

Podobně krajina vrůstá také ze severní strany, ovšem méně zřetelně. Dle našeho názoru je důležité zachovat, zkultivovat a pro pěší propojit dnešní úzký pozemek v majetku obce se sklepní uličkou a dále s krajinou. Konkrétně tudy nově vedeme novou turistickou trasu. Propojení by mělo mít charakter průchodu mezi vinohrady a s občasnými ovocnými stromy pod kterými se dá sednout. Ideou je ze severu příchod do obce skrze vinohrady, z jihu skrze sady.

Vzrostlou vegetací by měly být nově odcloněny průmyslové a zemědělské objekty.

Urbanistická struktura

Jsme si vědomi, že nová náves v blízkosti OU není zcela vhodně umístěna ve středu obce. Původní návsí je ulicovka sever - jih. V místě OU a dvora se vždy jednalo o periferii dvora a původního zámku, které se více než k obci otevíraly do krajiny. V době socialismu více než severojižní osa získává na významu osa západ-východ, na kterou jsou navěšovány jednotlivé funkce. Především prodejna jednoty, kulturní dům - tělocvična, hřiště a je zde také nově OU v místě původní školy z 19. stol. a hasičárna také z 19 stol, která je ve středu těchto “os”.

Pozdější dostavby a kumulace zástavby kolem hlavní komunikace umocnily důležitost horní části severojižní osy. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že vhodné místo vzhledem k urbanistické struktuře je v místě poblíž autobusových zastávek na křížení severojižní osy s hlavní ulicí. Ovšem přítomnost frekventované silnice je více než problematická a pro skutečné fungování jádra obce devastující.

A právě proto, i vzhledem k posílení západně-východní spojující osy a tím i těžiště celé obce, je dle našeho názoru vhodné, aby náves vznikla na severojižní ose v blízkosti OU jako prostor, kde bude docházet k novému křížení a koncentraci cest především pro pěší obyvatele a také turisty a cykloturisty.

Z těchto důvodů umísťujeme náves na tuto osu a podobně jako v historii se nesnažíme urbanisticky náves uzavírat ze všech stran, ale pojímáme náves jako rozhraní mezi obcí a krajinou. Tyto dva póly posilujeme jednak novou zástavbou a jednak otevíráním se do krajiny.

Samozřejmě velmi podstatné je pak napojení návsi na OU, dvůr Ing. Kopeckého a vinařství Štěpána Maňáka.

Doplnění urbanistické struktury obce

Nová zástavba by měla být budována vzhledem k sídlu velmi citlivě a měla by vycházet z historické logiky, tedy s vazbami na uliční síť, lokální centra a hlavní náves obce. Také je důležité, aby domy vytvářely - jak je to na Jižní Moravě zvykem - uliční frontu. Je třeba si uvědomit, že budoucí hodnoty Žádovic jsou právě v duchu vesnickosti, tradicí a nikoliv v bezcharakternosti. Ideou je udržení a podpoření stylu vesnice jako jihomoravské vinařské a sadařské obce s tradicemi. Snaha by u nové zástavby a její podoby měla jít směrem regionalistického přístupu.

Uvědomujeme si potřebu výstavby nových domů pro obyvatele. Posilujeme funkčnost návsi dvěma novými ulicemi s bydlením v rodinných domech. Jednak jde o doplnění několika objektů na západní frontu ulice jižně od náměstí, dále jde o vytvoření v této části západně další ulice. V tomto místě bude třeba řešit případné rozlití potoka, který by se měl řešit menšími rybníčky a mokřady, fungujícícími jako menší polder mimo tuto obytnou část. Další novou ulici, kterou vedeme přímo do centra obce, je ulice přímo naproti obecnímu úřadu, která by zde v budoucnu mohla vyrůst.

Nové vedení automobilové dopravy

Vzhledem k budování nové návsi je doprava nově vedena severně od objektu na jižní straně nové návsi (dnes součástí areálu dvora). Dnešní silnice v blízkosti potoka od obecního úřadu až po dnešní vjezd do areálu družstva je odstraněna a prostor je řešen jako zelený pás - součást krajiny potoka. Dnešní ostrůvek uprostřed komunikace naproti OU rušíme a pomník přemisťujeme. Náves tedy zůstává průjezdná podobně, jako dnes.

Parkovací místa jsou umístěna jednak před OU, dále umísťujeme parkovací místa kolem komunikace směřující od kostela do návsi. Parkování v areálu dvora je ve spodním prostoru u zdi objektu a také před bránou na severní straně nad dvorem. Parkování je samozřejmě možné i na dalších plochách na návsi. Nepředpokládá se, že by to mělo být větším problémem pokud neprobíhá na návsi kulturní akce.

Doprava v případě pořádání kulturní akce na návsi

Dočasné uzavření dopravy při konání kulturních akcí na návsi.

Při větších kulturních akcích bude prostor dočasně uzavřen pro automobilovou dopravu a doprava bude vedena objízdnou trasou viz schéma. Stání většího množství automobilů bude na dočasně zaslepených komunikacích směřujících k centru. V centru automobily budou stát pouze na vyznačených stáních.

Vzhledem k novému otevření areálu Ing. Kopeckého bude pro návštěvníky a klienty umožněn také vjezd ze severu. Bude to umožněno skrze novou bránu. Areál bude uzaviratelný a nesmí sloužit pro průjezd/ zkracování si cesty automobilem.

Dnešní příjezdová komunikace sloužící pro příjezd k vinařství Štěpána Maňáka bude sloužit pouze pro zásobování a pro klienty zahradnictví.

Doporučujeme, aby klienti vinařství podobně jako klienti Ing. Kopeckého přijížděli do areálu přímo severní branou. Parkování bude umožněno jak před severní branou, tak i v prostoru dvora.

Hlavní změny v UP

Doporučujeme dvě hlavní změny v UP. Jednak se jedná o odlišně umístěný hřbitov, který by dle našeho názoru měl být v blízkosti kostela a nikoliv za objektem dvora a nedoporučujeme budovat dle UP čističku s provozy v blízkosti dvora. Náves otevíráme do krajiny a napojujeme právě zde kolem potoka nové cyklo a pěší propojení pro turisty. Proto by bylo vhodné novou čističku odpadních vod realizovat v blízkosti potoka, nejlépe až v oblasti poblíž zastávky Kelčany ZST. I vzhledem k novému rybníku či soustavě rybníčků by to bylo vhodnější.

Řešení jednotlivých budov v lokalitě

Budova č. 2 Kulturní prostor s restaurací

Budovu navrhujeme z části využívat jako restauraci a z části jako sezonní kulturní prostor mimo jiné určený i k pořádání svateb, konferencí a různých dalších kulturních akcí. V prostoru jsou umístěny 2 velké krby, které jsou v případě potřeby schopny objekt bezpečně vytopit i mimo letní sezonu. Restaurace je umístěna na východní straně, za restaurací je kuchyně, poté je tam umístěno WC a schodiště nahoru do nevytápěné části, které může fungovat taktéž pro konference, případně pro výstavy nebo workshopy apod. Restaurace je nekuřácká a využívá produkty z místních zdrojů, především ze dvora. Restaurace je využívána také ubytovanými hosty. Okna v 1NP jsou nově proražena až k podlaze a jsou všechna zcela otevíravá. Prostor je možné otevřít zcela na sever do návsi, nebo na jih do potoční krajiny. Restaurace je přístupna také z východní strany.

udova č. 3 Služby

Budova slouží pro menší vanové koupele - probíhá zde vinná, bylinná a další ovocné koupele, je zde vířivka a finská sauna, také je zde záloha pro případné další pokoje či další provozy. Rovněž zde může být prodejna bicyklů s opravnou a půjčovou kol, elektrokol a hůlek nording walking apod. Případně se bude jednat jen o půjčovnu v gesci IC.

Budova č. 4 Objekt kanceláří Ing. Kopeckého s hotelovými pokoji

Objekt bude rekonstruován a bude co nejvíce obnoveno původní historické členění budovy a její vnější vzhled s otvory. Objekt bude opraven a bude sloužit především jako kancelářský prostor Ing. Kopeckého v 1NP a ve 2NP budou umístěny hotelové pokoje. Půda bude sloužit jako rezerva.

Budova č. 5 Vinařský dům Štěpána Maňáka

Budova bude rekonstruována, bude co nejvíce obnoveno původní historické členění budouvy a její vnější vzhled s otvory. V objektu bude hlavní degustační a návštěvnické centrum Vinařství Štěpána Maňáka. Návštěvníci již nebudou směřovat do současné haly ale právě sem do rekonstruované historické sýpky. V sýpce bude vystaveno zemědělské náčiní či stroje podobně jako bude rozeseto v celém areálu.

Budova severní č. 6

Rekonstrukce budovy je etapizována jednak na rekonstrukcí pláště a zbouráním střechy objektu a vytvoření tímto ohraničeného prostoru terasy mezi zdmi a v další fázi, pokud bude třeba rozšířit ubytovací kapacity, bude vestavěno ubytování a vznikne salla terrena ve spodní části, ubytování a zcela nahoře terasa.

Budovu čistíme od socialistických přestaveb a odstraňujeme krov objektu. Necháváme pouze historickou slupku objektu s průchody. Do budovy vestavujeme objekt na nohách, který vylézá nad hmotu původní zdi. Jedná se o ubytovací kapacity, 13 pokojů otevřených na jih oknem s balkonem a severní pavlačí. Pod objektem nám díky tomu vzniká velká otevřená salla terena - vysoký sloupový otevřený prostor pro konání velkých akcí, místo kde může dočasně být umístěn například historický zemědělský stroj, kde se dá pořádat workshop… místo kde budou probíhat velké vinařské i jiné akce. Prostor je otevřen do dvora, také se dá skrze všechny otvory propojit ze severní částí - má být velmi zřetelný i od hlavní silnice. Z jižní strany je objekt propojen původními otvory s cestou pro pěší směrem ke hřbitovu a do severovýchodní části obce i k novým sklípkům, které zde navrhujeme umístit pod kostelem.

Na západní straně je prostor otevřen původními otvory směrem k objektu sýpky, který by měl být hlavním prezentačním a degustačním prostorem vinařství Štěpána Maňáka. Předpokládáme, že právě propojení prostoru se sýpkou bude důležité vzhledem k velkým vinařským akcím. Při větších kulturních akcích vinařství či farmy se předpokládá, že v sezoně bude právě zde hrát hudba, bude se zde tančit, sedět a to i v případě, že bude pršet.

Objekt také vytváří velkou terasu na celou střechu, která je také určena pro vinařské, ovocnářské a další aktivity. Z terasy je výhled na celé Žádovice. Především na severní část s ovocnými sady. Terasa je přístupná přímo z prostoru dvora.

Objekt č. 7 Byty pro seniory

Budova se nachází na pozemku obce a obsahuje 4 samostatné jednotky pro seniory. Po celé délce domu se nachází krytá pavlač, pod kterou mohou senioři posedávat. Byty jsou určeny vždy pro 2 seniory, každý má samostatnou kuchyň, koupelnu a pokoj s ložnicí. Byty mají velikost 43m². Každý senior má za obecním úřadem svoji zahrádku. V podkroví objektu se nachází obecní rezerva, přístup do podkroví je zajištěn venkovním schodištěm.

Objekt č. 8 Služby

V objektu č.8 na pozemku obce se nachází ordinace doktora, kadeřnice a manikůra. Do čekárny lékaře se vstupuje z návsi směrem od OÚ.

Budova č. 9 IC a prodejna Žádovických výrobků, především potravin

Budova je umístěna mezi areálem dvora a návsí.

Do budovy se vstupuje z jejího středu skrze velkou prosklenou stěnu. V objektu se nachází prostor, který je IC a zároveň obchod, kde se prodávají výrobky, které se ve dvoře u Ing. Kopeckého produkují. Také se zde prodávají případné produkty obyvatel a prostor slouží také jako recepce hotelu s kavárnou. V objektu se prodává ve velkém skleněném boxu víno od místních vinařů. Dále jsou zde umístěna WC. Objekt prezentuje lokalitu letáky, tak především domácími produkty a případné zájemce, kteří chtějí vidět či si vyzkoušet, jak se věc vyrábí zaměstnanci posílají do jednotlivých částí areálu. Rovněž se zde objednává do vanových koupelí, sauny, ke kadeřnici a na masáže. V objektu je také prostor pro matky s dětmi, který slouží celé obci, ale také slouží dětem zde ubytovaných hostů. Budova se dá do budoucna prodloužit až k velké jižní bráně.

Budova č. 10. výrobny a dílny

Do této budovy doporučujeme umístit provozy ve kterých se vyrábí domácí zemědělské produkty apod. Konkrétně by zde mohly být umístěny provozy

1. řeznictví, uzenářství - udírna, sušárna na maso, výroba domácí šunky, domácí paštiky, sádlo, škvarky. Domácí zabíjačky. Před objektem při otevření do dvora by bylo možné pořádat obecní zabíjačky.
2. mléko a výrobky z něj
3. palírna, výroba moštu, cideru, nakládané ovoce v alkoholu apod.
4. nějaké další dílny - výroba sudů apod.

Vždy nad samotnou dílnou či výrobnou bude menší kancelář, šatna WC apod.

Ideou těchto výroben a jejich prolnutím s ubytováním a maximální možností otevření na obě strany, tedy jak do dvora, tak i do prostoru obce je otevírání se obyvatelstvu, zákazníkům a také ubytovaným, pro které právě tyto aktivity, které jsou spojeny s biozemědělstvím, jsou zajímavé a musí být marktetingově využívány nejen k propagaci dvora ale k propagaci obce. Představujeme si něco jako “Žádovický produkt”.

Budova č. 11 Ubytování a malá výroba

Budovu nově rekonstruujeme a koncipujeme ji jako místo, kde se prolínají malé výrobní agro provozy s ubytovacími kapacitami. Konkrétně ubytování umísťujeme do vrchní části, do podkroví. Z východu jednotlivé pokoje propojujeme chodbou, která je otevřena do 3 vnitřních společných prostor schodišti. Chceme vytvořit prostory, které budou umožňovat mísení a aktivity lidí ubytovaných v horních patrech budovy s aktivitami v 1NP, kde umísťujeme 4-5 provozů, které se věnují “agro výrobě”, či zpracování produktů. V přízemí je 4-5 uzavřených provozů, které se - pokud fungují - otevírají do tohoto společného prostoru. Vzhledem ke konceptu řešení Žádovic se zde mohou ubytovaní seznámit s různými druhy zpracování ovoce apod. Chceme aby se tradiční gurmánské a agro výrobky právě zde vyráběly. Každý si bude moci vyzkoušet jak se co dělá. Podobně i do budovy 8 vkládáme provozy a malé výrobny, kde je také možné se něčemu přiučit, něco vytvářet.

Místo střetu - otevřený převýšený prostor se otevírá jak do míst výroby, s kterou lze zcela propojit, jak vraty do dvora, tak i vraty či dveřmi na druhou stranu na východ. Když tedy výrobna funguje, je možné převýšený prostor takto otevřít na obě strany. V místě probíhá případný prodej výrobků. Produkty lze ovšem zakoupit vždy i v prodejně v informačním centru, které prodává veškeré produkty místních lidí, produkty ze dvora, víno místních vinařů. Můžeme ji pojmenovat například Žádovická “komora nebo spíš”?

Příklad 4 oblastí zpracování zemědělský výrobků umístěných v 1NP

1.
sušárna bylin, sušárna ovoce, sušárna zeleniny, sušárna a pražírna kávovin se skladovými prostory, ořechy apod.

2.
kvašené výrobky (pickles) ze zeleniny, kvašené zelí, kvašené okurky,
zavařované ovoce a zelenina,
marmeláda, med,
nakládané ovoce a zelenina apod.

3.
pekárna, cukrárna - výroba tradičních druhů pečiva, receptury od místních rodin. Specifické Žádoviceké sladkosti, kvalitní pečivo.

4.
multifunkční dílna, kde se mohou střídat obyvatelé, kteří umějí nějaké tradiční místních techniky. Napříkald švadlena, která vyrábí a opravuje kroje, obuv apod, drobná práce se dřevem apod. malování apod.

Objekt č. 12 Sklad a výrobna vína vinařství Štěpána Maňáka

Doporučujeme, aby byl objekt pokryt z vnější strany zástěnou ze sítí či pletiva, na které se bude pnout vinná réva, či její speciální odrůdy, které budou schopny se takto vysoko pnout. Objekt tímto bude vizuálně a teplotně stabilizován. V objektu je především v letním období třeba zachovávat vhodné klima (musí zde být udržován chlad vzhledem ke skladování vína). Sluneční paprsky dopadající na objekt zbytečně přehřívají budovu. Právě popínavé krycí rostliny a jejich listy, jsou schopny zachytit sluneční záření. Důležitá je estetická funkce této předfasády.

Objekt č. 13

Objekt a především jeho zahrada by měla být upravena nebo uzavřena tak, aby vhodně dotvářela celý charakter dvora.

Přístřešek v nové vinici č. 14

Přístřešek bude také opraven a vzhledem k jeho prestižnímu místu vizuálně exponovanému v blízkosti hlavní silnice bude sloužit pro upoutání pozornosti projíždějících. Pod přístřeškem budou umístěny například zajímavé staré zemědělské stroje apod. V části může sloužit jako reklamní poutač, kde budou vypsány akce, které v obci a ve dvoře probíhají.

Přístřešek se zvířaty u potoka č. 15

Přístřešek bude opraven a pod ním bude v části jednak dětský objekt a také zde budou v části domácí zvířata

Hřbitov

Vzhledem k plnohodnotně fungující obci navrhujeme vybudovat hřbitov kolem kostela. Místo, kde umístění hřbitova navrhuje Územní plán, tedy v blízkosti objektu sýpky, není vzhledem k budoucímu rozvoji, ani vzhledem k tradičnímu umísťování hřbitova vhodné. Hřbitov doporučujeme obehnat zdí, která jej uzavře. Vzhledem k majetkovým poměrům bude třeba, aby se domluvily 3 subjekty: Obec Žádovice, příslušná farnost a Ing. Kopecký.

Hřbitov v postavení kolem kostela bude vhodně dotvářet prostor okolí kostela a to především při pohledu z nové návsi. Kostel bude tímto doplněn o bránu do areálu hřbitova a schodištěm, poblíž kterého navrhujeme možnost výstavby nových sklepů.

Hřbitov otevíráme 2 bránami a 1 brankou. Jednak jde o nový důležitý vstup pro pěší z jižní strany od návsi po schodišti, dále brankou pro pěší přivádějící lidi zkratkou mezi zahradami ze středu obce a také novou bránou vhodnou i pro vjezd obslužné mechanizace přímo naproti vstupu. Tato brána bude především využívána pro vstup obyvatel přijíždějících automobily. Jedná se o bílou zeď vyzdívanou z cihel, která má dotvořit společně s listnatými stromy kostel obzvláště při pohledu z návsi.

Propojení kostela a hřbitova s návsí

Stromy v jižní části hřbitova zachováváme a doplňujeme alej stromy z obou stran nového schodiště. Stromy navádějí lidi směrem k bráně a kostelu. Kostel je jimi mírně zacloněn. Brána a věž kostela je však zřetelná a vybízí ke vstupu.

Díky zbourání východního prasečáku bude kostel opticky propojen s novou návsí.

Listnaté stromy umisťujeme kolem kostela, kudy povede hlavní cestička vedoucí. Stromy na hřbitově vytvářejí příjemnou atmosféru i v letních dnech ale zároveň ze západu nezamezují výhledu ze hřbitova směrem na obec a do krajiny. Jako druh stromů uvažujeme kaštany.

Rozvoj turismu vzhledem k pěšímu a cyklo pohybu

Pro rozvoj turismu, který bude samozřejmě spojen i s rozvojem areálu, celé obce a i celé oblasti, je třeba vytvořit komunikační trasy pro pěší a cyklisty. Jedná se o jeden z předpokladů jak turisticky rozvinout území a jak také podnítit pěší a cyklo pohyb obyvatel.

Pěší turistické trasy

Logiku pěších turistických tras pojímáme jako spojení hlavních lokalit oblasti, které nejsou dosud propojeny a jejich propojení lze realizovat právě přes obec Žádovice.

Při bližším průzkumu pěších turistických tras je zřejmé, že území východně od Kyjova je nedostatečně propojeno pěšími trasami, které by měly být nově vytvořeny. Nemělo by se zapomenout na stromy, které by měly být dosazovány kolem těchto pěších tras. Ty zajistí příjemnou atmosféru i v horkých dnech. Právě to je častý problém vinařské části Jižní Moravy, kde vzhledem k rozorání mezí a spojení pozemků bylo zlikvidováno mnoho cest a vegetace kolem těchto cest.

Nově vedeme pěší turistické trasy z Kyjova do Žádovic, kde se cesta právě na návsi rozděluje a severní trasa vede dále do Osvětiman a poté směrem Buchlov, Buchlovice a Velehrad a jižní trasa je vedena do Bzence a dále může turista pokračovat směrem do Moravského Písku nebo Veselí nad Moravou, případně do Strážnice. Ideou návrhu tras je propojení hlavních center oblasti navzájem. Ty dnes nejsou vhodně propojeny.

1.

Konkrétně: Z centra Kyjova bude třeba propojit novou polní cestou s ovocnými stromy spojnici se sklepní uličkou v Kelčanech, dále pěší turisté projdou skrze obec Kelčany a zabočí východně na jižní kopec - nad Žádovice. Již zde by bylo vhodné umožnit těmto příchozím pohled na obec. K tomu by mohlo dojít díky novému průchodu pěších skrze ovocné sady s výhledy. V sadu bude jedna ze dvou vyhlídek či “altánů”, které reagují na hlavní potenciály obce - víno a ovoce. Druhá stavba tedy bude na severní straně obce mezi vinohrady. Dále pěší sejde dolů skrze pole, kolem nového rybníka, novou lávkou přes potok až na novou náves. Zde to je z centra Kyjova 6,5 km. V tomto bodě bude možnost pokračovat severně přes novou propojku do vinohradů, přes sklepní uličku dále po nově vytvořené polní cestě do Ježova přes Ježovský lom a opět po obnovené polní cestě z jihu do Osvětiman (8 km). Nová turistická trasa se pak napojuje na další vedoucí do Buchlovic cca 9 km nebo na hrad Buchlov - taktéž 9 km, nebo na Velehrad cca 6 km.

2.

Případně bude možné se z centra Žádovic vydat směrem jihovýchodním, opět po nově navrácené polní cestě až do centra Bzence (vlak), což je 8,5 km. Z Bzence by mělo být možné dále jít do Moravského písku cca 6 km, nebo Veselí nad Moravou (vlak) cca 8 km, nebo do Strážnice (vlak) cca 10 km.

3.

Další možností je cesta z Žádovic přes Žeravice, Syrovín, Ořechov, Vážany, Polešovice, Nedakonice (vlak) a dále přes Kostelany až do Uherského Hradiště. Zde by šlo o zajímavou trasu po vyloženě vinařských obcích cca 20 km dlouhou z Kyjova do Nedakonic na vlak. Zatímco trasu z Kyjova do Bzence a dalších měst je možno brát spíše jako praktickou propojující města a trasu směrem z Kyjova na Velehrad, Buchlov či Buchlovice spíše jako kulturní trasu.

Doporučujeme udělat do všech těchto míst výlety s obyvateli, krajináři a architekty a vybrat tu nejvhodnější trasu a přesné cesty kudy je vést aby to bylo skutečně skrze zajímavá místa, s výhledy apod.

Vinařsko-ovocnářská trasa kolem obce

Kolem obce nově navrhujeme trasu pro pěší, která navazuje na logiku vinařsko-ovocnářské obce. Trasa je vhodná jak pro místní obyvatele, tak pro turisty, především pro ty ubytované v areálu dvora. Cesta vede z centra obce a ze dvora kolem nových sklípků pod kostelem, dále kolem starých, do budoucna opravených sklípků jižně od autobusouvých zastávek a směřuje průchodem v majetku obce “mezi” autobusovými zastávkami na kopec a poté zpět dolů do vinařské uličky. Ve vinohradě na trase umísťujeme menší vyhlídku, která bude také sloužit jako degustační místo v krajině, či jako místo, kde se dá posadit do stínu při obhospodařování vinic. Dále cesta vede směrem k hlavní silnici, kde chceme, aby dále vedla do sklepní uličky “pod silnicí 422” a dále se napojila jižní novou pěšinou až do krátké sklepní uličky. Pozemky nejsou ve vlastnictví obce, bude nutné jednání s majiteli. Okružní trasa pokračuje kolem hřiště jižním směrem. Bude nutné vytvořit novou propojku z hřiště do uliční sítě směr jih i vzhledem k námi navrhované nové zástavbě. Trasa pak vede směrem do severních ovocných sadů. V sadu vytváříme opět menší ovocný altán s výhledem na obec - protipól vinařské vyhlídky. Sady kompletně propojujeme novou cestičkou pro pěší. Skrze terasy vedeme pěší dolů směrem k novému rybníku. Skrze novou lávku se dostáváme zpět do centra obce.

Okružní pěší vycházková trasa měří 5 km. Dá se tedy rychlou chůzí projít za hodinu, nebo s klidem za dvě a více. Ideou cesty je propojení vinic, sklepů, sadů a středobodu návsi a dvora.

Cesta vede skrze veškeré hlavní sklepní uličky a skrze vinice a je tak vhodná jako cesta pro aktivity typu “Ze sklepa do sklepa” nebo pro aktivity typu “piknikový koš ve vinohradu” podobně jako ve vinařství Stávek v Němčičkách - produkt piknikový koš se naplní místními produkty vyráběnými v prostorách Ing. Kopeckého ve dvoře - tradiční placky, pečivo, domácí sýr, domácí paštika, domácí mošt a víno od Štěpána Maňáka a rodina či pár se odeberou do vinohradu či sadu. Součástí koše je také deka.

Cyklo turistické trasy

Cyklotrasy pouze upravujeme v jejich vedení. Konkrétně vedeme Kyjovskou spojku z obce Hýsly kolem sklepů v Hýslech, dále polní cestou kolem vinohradů, skrze Žádovickou sklepní uličku do centra obce. Dále by cyklisté směřovali kolem dnešního potoka a nového rybníka jednak směrem severním kolem sklepní uličky do obce Kelčany nebo jižním směrem po Kyjovské cyklotrase, která se před Kelčany spojuje. Dále doporučujeme vést Kyjovskou spojku dále do Kyjova. Je však třeba hledat podobně jako u pěších tras možnosti vytvoření polní cesty. Kyjovskou cyklotrasu upravujeme jen velmi minimálně. Pouze ji vedeme skrze nové centrum a novou cestou skrze pole směrem k obci Kelčany.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: